O projekcie

Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW przy udziale Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW i firmy doradztwa personalnego HRK ( www.hrk.pl ). Opiera się na współpracy uczelni z biznesem i ma na celu lepsze przygotowanie studentów do rynku pracy i zdobycia wysokich praktycznych kompetencji zawodowych. W jego ramach przewidziane są warsztaty i praktyki zawodowe.

Projekt kierowany jest do studentów ISNS ze ścieżek specjalizacyjnych – Zarządzanie kadrami (I stopień) oraz Polityka społeczna – specjalista ds. rynku pracy ( II stopień ) oraz innych studentów ISNS zainteresowanych rozwojem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Kładzie nacisk na praktykę zawodową poprzez uczestnictwo w zajęciach warsztatowych (30 godzin), prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów-praktyków oraz udział w praktykach zawodowych (po 120 godzin dla każdego studenta), organizowanych poza ISNS w firmie doradztwa personalnego (HRK). Studenci zapoznają się z najnowszymi trendami w zarządzaniu zasobami ludzkimi i ich praktycznymi zastosowaniami. Zdobędą umiejętność obsługi systemów płacowo-kadrowych i innych narzędzi stosowanych w nowoczesnej polityce personalnej.

Cel główny projektu: wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, przygotowujących studentów do pracy, w szczególności w działach personalnych i firmach doradztwa personalnego.

Do celów szczegółowych należą:

− umożliwienie studentom zdobycia i utrwalenia umiejętności praktycznych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w trakcie zajęć warsztatowych,

− zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych podczas praktyk zawodowych,

− stworzenie platformy współpracy uczelni z biznesem poprzez nawiązanie i utrwalanie kontaktów pracowników uczelni z pracownikami firm, działających na rynku doradztwa personalnego.